System คืออะไร

System คืออะไร

หากคุณต้องการที่จะลงทุนเทรด forex แต่ยังขาดความรู้ในเรื่องของ system แล้วบทความนี้จะพาคุณมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันกับคำว่า System กันครับ มาดูกันว่า System นั้นมีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเทรด forex อย่างไรบ้าง

System คืออะไร

คำว่า System หมายถึงระบบครับ อธิบายความได้คือมีกระบวนการที่เราป้อนเข้าไป กระบวนการการดำเนินการ ผลลัพธ์ และ กระบวนการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราวางระบบลงไปนั้นมันถูกต้องหรือว่ามันใช้ได้หรือไม่เป็นต้น โดยปกติแล้ว การวางระบบนิยมนำไปใช้กับรูปแบบการทำธุรกิจทุกประเภทและรวมถึงการเทรด forex ด้วย

องค์ประกอบของ System

เพื่อให้เข้าใจอย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น ผู้เขียนต้องการให้เห็นว่า System เกี่ยวพันกับการเทรด forex ตรงไหนหรือว่าอย่างไร โดยการดูที่ข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ครับ

Input = ระบบการวางแผน เป็นขั้นตอนอย่างง่ายๆว่า เรานั้นจะวางแผนอย่างไร เพื่อให้สามารถเทรด แล้วได้กำไร

Process = กระบวนการ หรือการลงมือทำการเทรด โดยการกำหนดเป็นขั้นๆไปครับ ว่าเราจะต้องลงมือทำอะไรบ้าง

Output = ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเทรด

Check = การตรวจสอบเพื่อที่จะทำการปรับระบบเข้าไปใน Input อีกครั้ง

ประโยชน์ของ System

ประโยชน์ของ System คือความสามารถในการช่วยให้เรานั้นประมวลผลได้ว่า ระบบที่เราทำการเทรดนั้น มันมีผลลัพธ์ออกมาอย่างไร มีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ และถ้าปัญหาเกิดขึ้นมาเราจะทำการแก้ไขปัญหานั้นๆอย่างไร ซึ่งหากเราเทรดโดยที่ไม่ใช้ระบบเข้ามาช่วย ผลที่สุดคือ เราจะไม่สามารถประเมินได้เลยหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับ

วิธีประยุกต์ใช้ System กับการเทรด forex

1.วางแผนก่อนทำการเทรดทุกครั้ง

สิ่งแรกที่คุณควรทำคือ การวางแผนก่อนทำการเทรดทุกครั้ง โดยตรวจสอบเสียก่อนว่าจะทำการเทรดอย่างไรดี มีขั้นตอน 1 2 3 4 อย่างไรก่อนการเทรด คุณต้องชัดเจน ไม่อย่างนั้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการเทรดจะไม่สามารถวัดผลได้

2.ดำเนินการเทรดตามระบบ

ข้อต่อไปคือการดำเนินการเทรดตามระบบเท่านั้น ผมค่อนข้างที่จะกังวลข้อนี้มากๆ เพราะว่าเมื่อทำการเทรดของจริงแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่ของเราคือ ไม่สามารถเทรด forex ให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ได้ ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ก็มาจากอารมณ์นั่นเอง สองอารมณ์ที่มีผลมากๆคือ อารมณ์โกรธ และอารมณ์โลภที่เกิดขึ้นในใจของคุณ

3.ตรวจสอบทุกครั้งหลักเสร็จสิ้น

ในแต่ละวันคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนกลยุทธ์การเทรดของคุณ ว่าเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ หรือว่ามีสิ่งใดที่ต้องทำการปรับปรุงหรือไม่ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้เมื่อเทรด forex ในครั้งต่อๆไป คุณสามารถปรับปรุงให้เข้ากับระบบได้เป็นอย่างดี

ทีมงาน : https://www.forexthai.in.th

==========================================

คะแนนที่ผู้อ่านให้
[ผู้โหวต: 3 คะแนนเฉลี่ย: 5]

Comments

comments

Comments are closed.